KALA MANGSA LITURGI

Surasaning Kala Mangsa Liturgi Kangge

Memayu Hayuning Pamulanganipun

Pasamuwan Suci§)

 

Dening: Pdt. Setiyadi

Kados sampun kapratelaaken dening para magistering Greja Kristen Jawi ing Pokok-pokok Piwulangipun, bilih Kitab Suci Prajanjian Lami lan Prajanjian Anyar punika dados dhasaring piwulanging pasamuwan (Tim Revisi PPA, 2005:2). Pangertosan punika ugi nyasmitani tumrap olah kridhaning panembah ngantos tandhang grayanging pasamuwan nuhoni timbalan suci ingkang temtunipun kadayan dening panguwaosing Sabdaning Kauripan. Liripun, sedaya gagasan, angen-angen, visi-misi, pengalamaning gesang masamuwan, badhe nggadhahi teges ingkang mentes menawi tansah winengku ing Sabdaning Gusti Sang Murbeng Dumadi. Cetha bilih olah kridhaning pasamuwan mboten saged pinisahaken kaliyan Kitab Suci, ingkang dipun yakini dening Pasamuwan Suci minangka Sabda Dalem Hyang Mahasuci  (Tim Revisi PPA, 2005:4). Mboten maiben menawi para magistering GKJ mratelakaken mekaten,

"Kitab Suci nggadhahi kawibawan ingkang nyrambahi, inggih punika minangka tuk setunggal ingkang leres kangge tiyang pitados supados saged mangertosi sedaya prekawis ingkang wonten sambet rapetipun kaliyan pakaryan kawilujenganipun Gusti tumrap manungsa. Kejawi punika ugi dados tetales lan pandoming tiyang pitados nglampahi gesang ing tengahing jagad ngadhepi maneka warni tantanganipun" (Tim Revisi PPA, 2005:9).

Menggalihaken kawibawaning Kitab Suci, kayektosan menawi para pamulanging GKJ mboten saged endha kaliyan jejibahan mulya mulangaken isining Sabda saking Prajanjian Lami lan Prajanjian Anyar kanthi sucining niat lan anteping tekad. Sokur dene saged nulad Gusti Yesus nalika nerangaken Kitabipun Nabi Musa tuwin kitab-kitab Nabi sanesipun ingkang ngyakinaken temenan (Lukas 24:27,32). Cariyos Kitab Suci dados terang lan gamblang amargi kasorot adhedasar pakaryan kawilujengan ingkang katindakaken dening Gusti Yesus. Ing tembung sanes, kitab Suci Prajanjian Lami pikantuk surasa anyar amargi kasawang ing salebeting pakaryan Dalem Gusti Yesus. Punika ugi ingkang dados dhasaring pagedhongan tapsir ingkang limrah tumraping pasamuwan wiwitan. Pangandikanipun Gusti Yesus dhumateng para murid ing Lukas 24:44 nerangaken bab punika.

"Prekara-prekara iki wis Dakkandhakaké marang kowé nalika Aku isih bebarengan karo kowé, yakuwi yèn kabèh sing wis ditulis bab Aku ana ing Kitab Torèté Nabi Musa lan Kitabé Para Nabi, tuwin Masmur, kuwi kabèh kudu kelakon."

Pangandika Dalem Gusti punika ngengetaken kaliyan reroncening andharan Kitab Suci (liturgi Sabda) jaman semanten. Kangge njangka pangertosan wulanganing Kitab Suci mboten saged nglirwaaken pakeming pamaos sesarengan, ingkang kawitan saking Kitab Torah, Kitab Nabi-nabi, lajeng Masmur. Urutan paugeran kitab Ibrani (kanon) ingkang sinebat TANAKH (Torah, Nebiim, Kethubim) -wondene Toret ingkang dados punjering piwulang- nyethaaken bab manunggaling pangertosan suci ingkang wonten ing kitab-kitab kalawau, inggih punika bab babad kawilujengan. Pramila, ing pakempalan-pakempalan suci, pamaos tumraping Kitab Suci tansah nengenaken wewatonipun, inggih punika reroncening Kitab Toret, Kitab Nabi-nabi, lan Masmur ingkang dados sumbering panyuraos. Satunggaling sasmita penting bilih jatining pangertosan tumrap isining Kitab Suci lan pakaryan Dalem Gusti punika saged kajangka menawi mboten nilar reroncening kitab. Saking ngriki lajeng kawiyak ingkang dados mula buka wontenipun tata wacana wara (leksionari) kangge dhasar piwulanging Pasamuwan. Menawi Toret dados punjering piwulang miturut TANAKH, ing tata wacana wara, Kitab Injil ingkang dados punjering andharan. Ngengeti wonten ing Kitab Injil kawuryan lelampahanipun Gusti Yesus nindakaken pakaryan kawilujengan. Lantaran Injil kita nyumerepi bilih Gusti Yesus gesang katuntun dening Toret. Panjenenganipun memayu hayuning dinten Sabat, ngabekti ing Sinagoge, ndhereki pahargyan-pahargyan mirunggan kadosta: Riaya Pentahbisan Padaleman Suci, Riaya Roti tanpa Ragi utawi Paskah, Riaya Tanceping Tarub utawi Undhuh-undhuh, ngantos Riaya Pentekosta (Panen) kanthi rawuh srana Rohipun ingkang suci. Mila Kitab Injil ingkang mbabar prastawa Dalem Gusti Yesus sinebat ugi Toret Anyar. Ngengeti, Gusti Yesus mboten nyuwak Toret nanging nindakaken kanthi jangkep (kasuraosa Mateus 5:17).

Sasampunipun pikantuk antebing kalbu bilih Kitab Suci punika minangka tetales piwulangipun Pasamuwan Suci, laras kaliyan jejering sasana pangandikan wanci punika, reroncening atur katata mekaten:

1.      Gayuting Kitab Suci lan Kala Mangsa Liturgi

2.      Nyurasa Peranganing Kitab Kanthi Mboten Lirwa Kaliyan Kala Mangsaning Liturgi

3.      Surasaning Kala Mangsa Liturgi Kangge Memayu Hayuning Pamulanganipun Pasamuwan Suci

4.      Bundhelan lan Pamrayogi

 

1.        Gayuting Kitab Suci lan Kala Mangsa Liturgi

Wontenipun Kitab Suci ingkang dipun terangaken saha wulangaken estunipun katujokaken kangge mahargya pakaryan Dalem Gusti ing tengahing jagad. Kepara, balunganing pahargyan Liturgi punika binabaripun sesarengan kaliyan nalikaning Kitab Suci sinerat (van Olst, 2006:4). Saged kadugi bilih nalika para panyerat Kitab Suci sami nyerat pengalamaning kapitadosanipun, sampun nggadhahi pangertosan tumrap Liturgi utawi Tata Pahargyan Pakaryan Dalem Gusti Allah. Conto ingkang gampil temtu Kitab Masmur, ingkang isi pandonga lan pepujen ing tengahing pangabekti. Mboten maiben menawi Masmur dados kitab pandonganing Pasamuwan, ingkang ing tata wacana wara dados tanggapan pamaosing Sabda Suci. Pramila, migunaaken Masmur dados waosan Kitab Suci temtu nyimpang saking wewatekanipun Kitab Masmur (van Olst, 2006:8).

Kapanggalihna ugi bilih Kitab Pangentasan sinerat kangge Liturgi Paskah Yahudi. Kitab Yusak nggambaraken tata pahargyan, kawitan nalika pethi prasetyan kaarak ngubengi kitha Yerikho ngantos purnaning pahargyan ingkang katutup dening Senapati Yusak (Yusak 8:30-35). Ing ngriki Yosua ngedegaken misybah, misusungaken kurban, lan maos Kitab Toret. Saking Prajanjian Anyar kita saged ngungak Kitab Wahyu. Kitab Wahyu saged dados srana nyinaoni tata pangabekti. Saking Kitab Wahyu kita sinau bilih ing babagan Liturgi, tiyang Kristen wiwitan ketat sanget anggenipun midherek Toret lan Kitab Nabi-nabi. Saking ngriki saged winastan bilih Kitab Wahyu sejatinipun mujudaken kitab Liturgi  (van Olst, 2006:10). Wahyu 1:1-8 saged kapirsanan minangka tuntunan pangibadah, ingkang mratelaaken wawan pangandikanipun ingkang nyerat kaliyan pasamuwan ingkang mirengaken saha nanggapi (Suharyo Pr, 1993:63). Ing ngriku kita manggihaken wontenipun salam, berkah, lan kidung pamuji minangka peranganing unsur-unsur Liturgi.

Menggalihaken prekawis punika, tetela bilih Kitab Suci rinakit pancen katujokaken kangge mahargya pakaryan Dalem Gusti. Mila anggen kita nyuraos Kitab Suci minangka dhasaring khotbah, nyerat khotbah tuwin ngandharaken, mboten saged nglirwaaken kaliyan tujuanipun Kitab Suci sinerat. Ing tembung sanes, surasaning kala mangsaning Liturgi mujudaken paugeran kangge martosaken isining Kitab Suci. Pojokaning panyawang tumrap Liturgi dados kunci kangge nyuraos isining Kitab Suci. Kanthi mekaten, mapanaken Kitab Suci minangka kitab liturgis mboten saged dipun endhani malih.

Pitakenanipun, kados pundi seratan suci punika kaginaaken ing jaman Kitab Suci? Panggilut tumrap pitakenan punika nuntun mring jatining seserepan tumraping pasamuwan rikala semanten ngantos ing jaman sapunika. Liripun, pakaryan Dalem Gusti ingkang milujengaken tetep sami, wiwit ing mula buka, sapunika ngantos salami-laminipun. Pakaryan kawilujengan ing saben jaman mbetahaken wadhah srana rumpakaning sastra. Dadosa ingkang kawedhar ing tulis punapa dene lesan, ngantos ing cak-cakaning gesang. Kanthi mekaten, kawruh tapsir ingkang kaginaaken dening para guru ing jamanipun Gusti Yesus dados penting kangge srana ndhudhah mutyara adi ing Kitab Suci.  Wonten ing Kitab Injil umpaminipun, Gusti Yesus anggenipun nerangaken Kitab Prajanjian Lami pranyata laras kaliyan seserepan tapsiripun para guru Yahudi  (van Olst, 2006:56-57). Saking ngriki kita mangertos bilih pasamuwan wiwitan mapanaken Kitab Suci miturut pandoming Liturgi. Kawruh punika winastan tapsir tipologis ingkang beda kaliyan tapsir alegoris! Tapsir tipologis ngemu pikajeng kangge manggihaken larasing suraosipun Kitab Suci utawi harmonisasi ingkang beda kaliyan benang merah. Tapsir tipologis kanthi mekaten saged kaginaaken kangge nyuraos tata wacana wara ingkang kacawisaken dening Pasamuwan Suci.

Tetela bilih nyuraos Kitab Suci mboten cekap namung ngandelaken keterangan ingkang kamot ing kitab-kitab tapsir. Langkung-langkung kitab tapsir ingkang kirang menggalihaken gagasan teologis menggahing kala mangsa utawi swasana Liturgi ing Kitab Suci, mila mboten beda kaliyan anggitaning para antropolog lan sosiolog. Kados dene khotbah ingkang angel dipun bedakaken kaliyan opini ing ari warti, amargi wasisipun mbeber kedadosan ing jagad, nanging suwung ing panyuraos kapitadosan. Kanthi kebabaring sastra tulis ingkang ngemot piwulang lan pakaryan Dalem Gusti lantaran kitab Khotbah Jangkep lan Sadhar, mugi ndayani pangabektinipun Pasamuwan Suci.

2.        Nyurasa Peranganing Kitab Kanthi Mboten Lirwa Kaliyan Kala Mangsaning Liturgi

Atetales pangertosan bilih Kitab Suci punika binabar kangge hanyipta weninging panembah, saben-saben nyuraos Sabda Suci temtu mboten saged nglirwaaken wigatosing kala mangsa Liturgi. Tujuanipun supados saged ndhudhah sejatining pepakon saking Gusti kados nalikaning dhawuh punika kawiyos dhumateng umat prasetyaningsih. Srana mekaten kita tansah eling, bilih kita punika ugi kalebet umat prasetyaningsih ingkang nggelaraken babad kawilujengan ing jaman samangke.

Kangge mangertosi wahyaning mangsa kalaning Liturgi ingkang kaginaaken dening Pasamuwan Suci, kita perlu nyurasa langkung rumiyin bilih jatining gesang ing jagad raya punika mboten saged uwal saking jantraning mangsa kala. Mboten maiben menawi kita saged mrangguli wontenipun tradisi slametan laras kaliyan tata iramaning gesang (rites de passage - daur hidup), kadosta: wiyosan, supitan (sidhi), palakrama, lan seda. Ing wekdal-wekdal punika dipun yakini wonten carub astaning kekiyatan linuwih (supranatural). Mila, wateking upacara asipat kasukman. Kanthi upacara punika ingajab sageda gesang lumebet ing wewengkoning sih rahmat. Bab punika ugi ingkang dados dhasaring Pasamuwan nindakaken upacara sembahyang, ingkang salajengipun nuwuhaken kesadaran penggalihan bab gagasan teologis magepokan kaliyan kala mangsaning Liturgi. Gagasan teologis tumraping kalamangsa Liturgi punika kadudut saking pakaryanipun Gusti njunjung manungsa dados umat prajanjian. Pakaryanipun Gusti punika kamot ing Kitab Suci ingkang kaginaaken dening umat prajanjian kangge srana ngenget-enget (anamnese) ing sauruting wekdal. Kanthi pangenget-enget tumrap pakaryan Dalem Gusti punika umat saged nawangsihipun Gusti ingkang nebus lan nyucekaken manungsa (segi katabatis) temahan nuwuhaken krenteg ngluhuraken pakaryan Dalem (segi anabatis). Prekawis punika ingkang dados dhasar olah kridhaning Liturgi.

Nalika Pasamuwan Suci nelakaken riyayanan kanthi kongasing panembah srana Liturgi, sayektosipun nembe mahargya kalaning Gusti Allah rawuh lan mbabar kawilujengan sejati. Kebabaring pakaryan kawilujengan punika ingkang sinebat kairos ing Basa Yunani (kacundhukna Rachman, 2001:4; da Cunha O. Carm, 2011:9), ingkang ngemu teges ugi bilih jantraning kala mangsa sampun ngener ing sangkan paraning dumadi  (Setiyadi, "Manakala Menyadari Sang Kala", 2011). Ing ngriki saat sembahyanganing Pasamuwan Suci dados wigatos. Amargi kanthi kridhaning pangabekti saben ari, neting ati tansah nawangsihing Gusti kanthi sembah raga, cipta, jiwa lan rasa (kacundhukna Setiyadi, Catur Sembah Hyang Hana sebagai Dasar Bangunan Liturgi GKJ Merayakan Karya Penyelamatan Allah, 2010). Ing ukara sanes, Liturgi Padintenan sayektosipun nggadhahi ancas kagem memuji Allah saha nyucekaken dinten sarta sedaya tumandhanging manungsa kanthi pandonga. Pangertosan punika salajengipun ndunungaken mring ancasing Liturgi ingkang katujokaken kangge ngladosi tuwin mahargya kalaning Gusti milujengaken jagad, ngruwat lan nglebur dosa. Murih pahargyan punika laras kaliyan jantraning kala mangsa, mila perlu kasusun urutaning waosan suci utawi tata wacana wara.

Wontenipun Revised Common Lectionary -satunggaling conto tata wacana wara- ingkang kacawisaken dening para nipuna ing babagan Kitab Suci lan Liturgi sayektosipun mitulungi Pasamuwan Suci ngriyayaaken pakaryan kawilujengan ingkang katindakaken dening Gusti Allah srana olah kridhaning pangabekti. Amargi ing tata wacana wara punika sampun kapratelaaken kala mangsaning Liturgi ingkang dipun riyayaaken. Wonten ing kawruh tapsir tipologis, gagasan teologis tumraping kala mangsa pikantuk kawigatosan ingkang mirunggan. Kala mangsa Liturgi ingkang utami ing Kitab Suci inggih punika teologi bab dinten Sabat tuwin pahargyan-pahargyan mirunggan, kadosta: Paskah, Panen/ Pentekosta, Undhuh-undhuh/ Tanceping Tarub, lan sapiturutipun. Kanthi pangertosan bab gagasan teologis tumraping kala mangsa Liturgi ingkang sinamar ing rerangkening tata wacana wara, salajengipun kantun kasuraos samesthinipun. Kirang langkungipun, lantaran keterangan waosan ingkang miwiti naskah khotbah jangkep, mugi nuntun mring lebeting panyuraos, sabaring ngraos-raosaken lan marsudi wasiat suci sapecak mbaka sapecak. Ing pangangkah wohing kasukman ingkang sinamun ing waosan suci saged kawiyak manut jantraning kala mangsa Liturgi.

Wontenipun buku Sadhar -mitra saben ari marsudi ati- lan Kotbah Jangkep -mitra sejati ngunjukaken sembah bekti- nggadhahi sedya murih Pasamuwan GKJ sembada ing kridha olah kamursidaning gesang kanthi hanyipta weninging panembah. Srana mekaten badhe tetela kusumastuti mwang laksitaning Pasamuwan GKJ ing pundia papan. Pramila, anggenipun Pasamuwan GKJ mahargya prastawa kawilujengan ing dinten Minggu ingkang kadayan Khotbah Jangkep kedah kerem ing wahyaning mangsa kala Liturgi. Ngengeti titi mangsa Liturgi punika nggadhahi gagasan teologis tuwin swasana mirunggan (kacundhukna Huck, 2001:186). Khotbah Jangkep ingkang nyarengi tumapaking Tata Pahargyan Prastawa Kawilujengan nggadhahi timbalan mulya kangge mratelaken swasana tuwin gagasan teologis tumrap kala mangsa Liturgi. Tujuanipun kangge sabiyantu pasamuwan nglengganani dumugi pundi jumangkahing lampah napak tilas pada Dalem Sang Kristus, temahan saged methik wohing karohanen adhedhasar titi mangsa Liturgi ingkang nembe lumampah. Saben lelampahaning gesang, saben pengalaman ngemu teges lan pikantuk papan mirunggan wonten ing rancanganipun Gusti.

3.        Surasaning Kala Mangsa Liturgi Kangge Memayu Hayuning Pamulanganipun Pasamuwan Suci

Kala mangsa Liturgi ingkang perlu kasuraos kanthi samesthinipun sampun kapratelaaken ing tata urutaning waosan suci. Saking tata wacana wara punika kita pikantuk jatining kawruh bab kala mangsaning Liturgi ingkang apunjer ing pahargyan Paskah (van Olst, 2006:147; Rachman, 2001:39;  Setiyadi, "Paskah sebagai Puncak Perayaan Ibadah Jemaat", 2009; Martasudjita, 2011:101-102; da Cunha O. Carm, 2011:26).  Lantaran prastawa Paskah, Pasamuwan Suci mangertosi jatining titimangsa kawilujengan. Kersanipun, jatining kawilujengan punika tetela nalikaning Gusti Allah ingkang asipat langgeng ngruwat dosa-dosaning jagat kanthi mbethot siyunging Bethara Kala. Menawi suwaunipun dewaning wektu njalari manungsa giris, amargi gesang ing wewayanganing pati, lantaran pakaryan Dalem ing margi lan pucaking pamenthangan, wewayanganing pati kala wau mboten damel girising penggalih malih (kaselarasna Rum 6:9, 23). Kala mangsa ingkang memba dados Yamadipati, tan kuwawi misahaken para kagunganipun Gusti kaliyan sih katresnan Dalem ingkang langgeng (Rum 8:38,39). Tetela bilih amargi pakaryan Dalem Gusti, kala mangsa ingkang wujudipun nggegirisi kala wau salin wujud dados titi mangsa Liturgi. Mangsa kala mboten nuwuhaken raos kuwatos malih, ananging salin rupi dados kalangwan, pranasmara dhumateng Gusti mbabar wahyaning karahayon (Setiyadi, "Manakala Menyadari Sang Kala", 2011).

Kanthi nglengganani wahyaning mangsa kala, kita pikantuk kawruh bilih titi mangsa Liturgi sejatosipun wekdal nalikaning Gusti mbabar jatining kayuwanan, nebus dosa-dosaning salir dumadi. Kababaring lelampahan punika dipun akeni ing Sahadat Kalihwelas, utawi Pengaken Pitados Rasuli. Saking ungeling sahadat, pakaryan kawilujengan punika kawiyak, kawitan rawuh Dalem Sang Kristus ing Sang Roh Suci lantaran guwa garbanipun Dewi Maria. Kapitadosan punika kateguhaken lantaran pahargyan Natal kanthi titi mangsa Adven minangka pacawisan. Salajengipun, pakaryan Dalem Sang Kristus ngrembat dosa-dosaning jagad nalika jamanipun Pontius Pilatus -nandhang sangsara, seda sinalib, lan wungu malih ing tigang dintenipun- dipun pengeti Pasamuwan Suci ing dinten adi Paskah kanthi pacawisan ing titimangsa ndungkap Paskah. Sasampunipun Gusti wungu lajeng sumengka dhateng ing swarga. Saking swarga Gusti badhe rawuh malih, ingkang tansah kaantu-antu dening umatipun. Murih kalaning pangrantunan mboten muspra, Gusti Yesus maringaken Roh Suci ing dinten Pentekosta ingkang dados pucaking pahargyan Paskah. Lantaran Sang Roh Suci, Pasamuwan pikantuk kekiyatan kangge nglajengaken pakaryan kawilujengan lan ngantos-antos rawuh Dalem ingkang kaping kalih.

Titi mangsa pangantu-antu punika panjang, kados tumapaking titi mangsa limrah ingkang mapan ing antaraning Natal - ndungkap Paskah, lan Pentekosta - Adven. Satengahing titi mangsa limrah, Pasamuwan sinagedna mbabaraken wijining kabar kabingahan ngantos thukul ngrembaka lan ngedalaken woh ingkang kathah.  Ngengeti titi mangsa limrah punika panjang, kangge ngawekani raos nglangut, Pasamuwan saged netepaken dinten utawi pekan mirunggan murih tetep regenging olah panembah. Umpaminipun Pekan Pendidikan, Wulan Kitab Suci, Wulan Brayat, Dinten Pekabaran Injil, Dinten Bojana Suci Sajagad, Dinten ambal warsa Greja, Dinten Riyaya Undhuh-undhuh, lan sapiturutipun. Paugeranipun, sedaya prastawa punika katujokaken kangge nelakaken raos urmat dhumateng pakaryan Dalem Sang Kristus.

Kanthi mekaten tetela bilih kala mangsa Liturgi ingkang dipun tegesi ing tata wacana wara mratelaaken kawuryaning prastawa kawilujengan, lan Sang Kristus ingkang dados punjeripun. Mboten maiben menawi tumapaking kala mangsa Liturgi tansah dados kalangwaning para kagunganipun Gusti. Saking ngriki lajeng kababar teologi dinten Minggu minangka dinten pangabekti. Sayektosipun, dinten Minggu mujudaken pengetan Paskah, amargi ing dinten kapisan (ekhad) Gusti wungu (Markus 16:9). Prekawis punika ingkang dados jalaran wontenipun ewah-ewahan tumraping pangabektinipun umat Kristen. Ingkang suwaunipun ngenut tradisi Yahudi ngabekti ing dinten Sabat, lajeng nindakaken pangabekti ing dinten Minggu. Ngengeti wigatosing dinten Minggu, mila dados dhasar anggenipun Pasamuwan nyusun tata wacana wara. Paling mboten, lantaran tata wacana wara kita saged mangertosi gagasan teologis ingkang sinamar ing jantraning kala mangsa. Satunggaling prekawis ingkang mbetahaken pasinaon mirunggan.

Kanthi nglengganani surasaning kala mangsa Liturgi ingkang puncakipun ing dinten Minggu, mugi sangsaya nuwuhaken gregeting tekad memayu endahing pamulanganipun Pasamuwan GKJ. Ngengeti ing saben titi mangsa Liturgi wonten woh kasukman ingkang saged kapethik. Kirang langkungipun andharan piwulang ing kitab Khotbah Jangkep nggadhahi tujuan suka pambiyantu dhumateng para pelados Sabda Suci methik wohing kasukman kala wau. Wondene srana renungan ing kitab Sadhar, mugi handayani mring hayuning kapitadosanipun umat anggenipun mecaki margining kayuwanan laras kaliyan jantraning kala mangsa Liturgi. Jer Sabda Winedhar punika pindha sekar Wijayakusuma ingkang sinung daya kangge mulihaken, maluyaaken tuwin nggesangaken (Setiyadi, Sabda Winedhar Pindha Sekar Wijayakusuma, 2010). Kersanipun, lantaran kitab Sadhar mugi nuntun pasamuwan necep, neges, sarta ngemban Sabda Dalem Gusti. Ing basa sanes, mugi dayaning Sabda Suci ingkang winedhar saben ari paring kasantosan tumraping Pasamuwan Suci anggenipun nindakaken ayahan timbalan memayu gesang rahayu.

4.        Bundhelan lan Pamrayogi

Bab-bab ingkang saged dipun bundheli inggih punika:

  • Wontenipun Kitab Suci amargi kabetahan Liturgi. Sambet rapet antawisipun Kitab Suci lan Liturgi dipun andharaken dening Kitab Suci piyambak. Nalika kitab Sadhar mwang Kotbah Jangkep rinipta temtu ancasipun mboten nilar paugeran punika. Kersanipun, kitab Sadhar sarta Kotbah Jangkep kaanggit kangge nyadharaken tuwin njangkepaken pangertosan menggahing Liturgi. Dadosa magepokan kaliyan Liturgi Padintenan punapa dene Liturgi Dinten Minggu kalebet Sengkeran Bojana Suci miwah Liturgi Dinten Pahargyan Mirunggan. Sampun temtu, pangertosan babagan kala mangsaning Liturgi dados dhasar ngrumpaka kitab tuntunan piwulanging Pasamuwan Suci punapa dene kitab andum pengalaman kasukman. Jer sampun dados ancasing wedalaning kitab punika kangge memayu hayuning pamulanganipun Pasamuwan Suci.
  • Wontenipun Liturgi mujudaken sarana nglestantunaken dhawuh timbalanipun Gusti sacara lesan. Anggenipun nglestantunaken dhawuh timbalan katindakaken sacara sesarengan kanthi raos urmat lan pakering ing satengahing pakempalan pangibadah. Tujuaning ibadah kangge ngenget-enget pakaryan Dalem ingkang suci, ngluhuraken Asmanipun ingkang njalari tuwuhing krenteg ndedonga, laras kaliyan prastawa kawilujengan ingkang dipun riyayaaken. Prekawis punika ngengengataken malih kaliyan jatining Kitab Suci minangka kitab padupan kencana. Pramila pangrumpakaning kitab Sadhar mwang Kotbah Jangkep sinagedna nuntun mring sembahyanganing Pasamuwan.
  • Nalika Kitab Suci sinerat, sampun temtu katujokaken kangge nglestantunaken cak-cakaning panembah. Liripun, Kitab Suci kababar amargi dipun betahaken dening Liturgi utawi olah kridhaning hanyipta weninging panembah. Contonipun Pangentasan 19 lan 20:1-17, Pangandharing toret 31:9-13, 27-28; Yusak 3 lan 6:1-21. Ing tengah-tengah kridhaning panembah, umat sami nglengganani titi wancining pangentasan ingkang katindakaken dening Gusti Allah, temahan nuwuhaken prayasmaraning umat nggunggung Gustining Sarwa Dumadi.

Salajengipun, ngengeti peladosaning Sabda Suci tan saged pinisahaken kaliyan Liturgi, mila pantes kapanggalihaken kadospundi murih kridhaning Liturgi satuhu nuwuhaken pranasmaraning umat ngunjukaken kidung pangalembana mwang anteping pitadosipun. Mila perlu katur ugi pamrayogi ing ngandhap punika.

1.      Sinode GKJ nampi lan ngleksanani leksionari dereng dangu. Pasinaon magepokan kaliyan prekawis punika taksih winates. Kagalih prayogi menawi pasinaon kalajengaken kanthi ngudhar gagasan teologi magepokan kaliyan wahyaning mangsa kala liturgi. Langkung-langkung, nyemak prastawa Liturgi ing tata wacana wara wonten pahargyan-pahargyan ingkang kangge GKJ dereng limrah katindakaken. Umpaminipun: pengetan Rawuh Dalem Gusti ingkang mbirat najis (2 Pebruari 2013), Pangibadah Paskah nDalu purnaning Setu Sepi (Vigili Paskah), sembahyangan sangang dinten[*] nyadhong ganjaraning Sang Roh Suci ing pekan Pentekosta, dinten patuwenipun Ibu Mariyah dhateng griyanipun Elisabet (31 Mei 2013), dinten pengetan Salib Suci (14 September 2013), riyaya Undhuh-undhuh utawi Tanceping Tarub[†] (22 September 2013), dinten Bojana Suci Sajagad lan Dinten Pekabaran Injil ing Indonesia (6 Oktober 2013) ingkang taksih perlu kasuraos teologinipun, dinten Riyaya Patunggilaning Para Suci (1 Nopember 2013), lan dinten Minggu Sang Kristus Ratuning Sarwa Dumadi ingkang dipun tetepaken dening Paus Pius XI taun 1925.

Dereng malih raos bingung menggalihaken Rebo Awu, Minggu Palem, cak-cakaning mecaki Pekan Suci, treping pengetan Kemis Pethak, Jemuwah Agung, lan Setu Sepi. Kalebet kados pundi patraping kapitadosan ing pekan Pentekosta kanthi nulad Para Rasul, Ibu Mariya tuwin wanita sanesipun ing Lelakone Para Rasul 1:12-14.

2.      Atetales pranata mangsa Liturgi tuwin maneka warni pahargyan ing Kitab Suci, wonten kalodhangan kangge ndhudhah kanthi penuh semangat tumrap gayuting panembah kala rumiyin kajumbuhaken kaliyan jaman samangke. Kejawi conto ingkang katur ing cathetan suku bab Riyaya Undhuh-undhuh, taksih saged dipun penggalihaken umpaminipun punapa teologi pambirating najis, teologi patuwenipun Ibu Mariya dhateng Elisabet, teologi kasahidan (kemartiran) jumbuh kaliyan piwulangipun Pasamuwan GKJ? Temtu panjawab tumrap pitakenan punika mbetahaken wekdal pasinaon piyambak.

3.      Ngengeti sengkeran bojana suci punika dados pucaking Liturgi, mila ingkang kabetahaken mboten cekap namung formulir/pratelan sakramen nanging Tata Pahargyan Bojana Suci ingkang jumbuh kaliyan kalamangsaning liturgi. Warisan Calvin kanthi formulir utawi pratelan perlu kasawang kanthi mletiking pamikir kadayan citra santikaning panembah. Pahargyan Bojana Suci beda kaliyan tumindaking sensuramorum[‡] (Setiyadi, Tata Perayaan Karya Penyelamatan Allah -Penjelasan tentang Struktur dan Unsur-unsur Liturgi GKJ, 2010).

4.      Semantena ugi tumrap prastawa kawilujengan sanesipun ingkang dipun riayaaken, mboten cekap namung formulir/pratelan ingkang kawaosaken, nanging sinagedna katata ing tata urutan pahargyan ingkang nujuprana kaliyan kala mangsaning Liturgi.

Kanthi pamrayogi ingkang katur ing nginggil, istingarah pranasmaraning umat kaliyan pahargyan kawilujengan saged kabiyantu lantaran khotbah ingkang nyuraos kala mangsaning Liturgi. Ing tembung sanes, surasaning kala mangsa Liturgi saestu handayani anggenipun Pasamuwan Suci nelakaken kusumastuti ing tengahing jagat amargi panyuraosing Kitab Suci manut ing rehing tata wacana wara.

Sinaosa punika dhapuring pamrayogi, mugi mboten klentu panampi, amargi ingkang matur sanes golonganing yogiswara ingkang sampun tuwuk kaliyan sedaya kitab pamedharing wangsit, amargi inggiling pawiyatan, kathahipun gelar kasarjanan tandhaning para nipuna. Panyerat nglengganani, ing ngrika-ngriki taksih kathah cacad-cewetipun amargi cubluking pangertosan, andhaping pawiyatan saha winatesing kawruh, mila kasumanggaaken dhumateng para yogi, yogiswara, mahamuni, ingkang rawuh ing tengahing sasana punika, murih kasembadaning nyawisaken kitab tuntunan kangge mahargya pakaryan Dalem Gusti. Wusananipun, kanthi nyadhong wilasaning Widi kawula aturaken jenang sela wader kali sesonderan. Apuranta yen wonten lepat kawula. Nuwun.

Sapinggiring Benawi Progo, 9 Mei 2012

Namassidhem

 

Pustaka Piniji

da Cunha O. Carm, B. (2011). Memaknai Perayaan Liturgi Sepanjang Satu Tahun. Jakarta: Obor.

Heuken SJ, A. (2002). Spiritualitas Kristiani (Pemekaran Hidup Rohani Selama Dua Puluh Abad). Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.

Huck, G. (2001). Liturgi yang Anggun dan Menawan (Pedoman Menyiapkan dan Melaksanakan Liturgi). Yogyakarta: Kanisius.

KWI, K. L. (2008, Februari). De Liturgia Romana Et Inculturatione (Liturgi Romawi dan Inkulturasi). Seri Dokumen Gerejawi No. 40 (Instruksi IV tentang Pelaksanaan Konstitusi Liturgi Vatikan II No. 37-40 Secara Benar).

Mariyanto, E. (2004). Kamus Liturgi Sederhana. Yogyakarta: Kanisius.

Martasudjita Pr, E. P. (2005). Ekaristi Tinjauan Teologis, Liturgis, dan Pastoral. Yogyakarta: Kanisius.

------------------------. (2011). Liturgi Pengantar untuk Studi dan Praksis Liturgi (Revisi Buku Pengantar Liturgi). Yogyakarta: Kanisius.

Osborne OFM, K. B. (2008). Komunitas, Ekaristi, dan Spiritualitas. Yogyakarta: Kanisius.

Pareira O.Carm, B. A. (1991). Peranan KItab Suci dalam Liturgi. Yogyakarta: Kanisius.

Rachman, R. (2001). Hari Raya Liturgi Sejarah dan Pesan Pastoral Gereja. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Ratzinger, J. (2010). Yesus dari Nazaret. Jakarta: Gramedia.

Setiyadi. (2006). Makna Penting Tahun Liturgi bagi Praksis Hidup Menggereja: Sarana Pedagogi Hati Umat GKJ Cipta Wening Mengingat dan Menghayati Peristiwa Kristus. Penjelasan Tema Pelayanan GKJ Cipta Wening 2006 .

-----------. (2008). Doa Sembilan Hari Menanti Sang Roh Suci. Bahan Sarasehan MPDK Seri 2 .

-----------. (2008). Hari Raya Pentakosta Samakah dengan Riaya Undhuh-undhuh? Bahan Sarasehan MPDK Seri 2 .

-----------. (2008). Hari Raya Pondok Daun Sebagai Bagian Kisah Teologi Lokal GKJ Cipta Wening. Materi Sharing Pengalaman Iman MPDK Seri 2 .

-----------. (2009). Paskah sebagai Puncak Perayaan Ibadah Jemaat. Kayuwanan .

-----------. (2009). Seminar Ibadah Gereja. Salatiga: Kayuwanan.

-----------. (2010). Sabda Winedhar Pindha Sekar Wijayakusuma. Sadhar .

-----------. (2010). Struktur Liturgi Gereja dalam semangat Ekumenis. Materi Pembinaan Liturgi Gereja Kristen Jawa .

-----------. (2010). Struktur Liturgi GKJ dan Penataan Unsur-unsurnya. Materi Pembinaan Liturgi Gereja Kristen Jawa .

-----------. (2010, Desember). Tata Perayaan Karya Penyelamatan Allah (Penjelasan tentang Struktur dan Unsur-unsur Liturgi GKJ). Materi Pembinaan Liturgi Gereja Kristen Jawa .

-----------. (2010). Usulan Tata Perayaan Karya Penyelamatan Allah (Tata Kebaktian Gereja Kristen Jawa) Dalam Struktur Catur (panca) Sembah Hyang Hana. Materi Pembinaan Liturgi Gereja Kristen Jawa .

-----------. (2010). Bagaimana Gereja Kristen Jawa Melayani Sabda Tuhan? Materi Pembinaan Liturgi Gereja Kristen Jawa .

-----------. (2010). Catur Sembah Hyang Hana sebagai Dasar Bangunan Liturgi GKJ Merayakan Karya Penyelamatan Allah. Materi Pembinaan Liturgi Gereja Kristen Jawa .

-----------. (2011). Laporan Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas ke-7. Sinode GKJ, Bidang Kesaksian dan Pelayanan. Salatiga: unpublished.

-----------. (2011, Juli). Manakala Menyadari Sang Kala. Majalah Cemethi GKJ Bekasi Timur .

-----------. (2011, Juli). Mengapa Tetap Tinggal di Kawasan Risiko Bencana? Seminar Internasional Percik ke-12 .

-----------. (2011). Mengembangkan Teologi yang Signifikan dan Relevan dari Pengalaman Kebencanaan. Majalah Oikumene .

-----------. (2012, Maret). Negesi Titi Mangsa Paskah Kangge Memayu Endahing Gesang Ndherek Gusti. Materi Pembinaan Liturgi Gereja Kristen Jawa .

Sugiyono, F. (2010). Mencintai Liturgi. Yogyakarta: Kanisius.

Suharyo Pr, I. (1993). Kitab Wahyu Paham dan Maknanya bagi Hidup Kristen. Yogyakarta: Kanisius.

Suparyanto FIC, P. (2006). A Return to The Original Spirit. Yogyakarta: Kanisius.

Tim Revisi PPA, G. (2005). Pokok-Pokok Ajaran Gereja Kristen Jawa Edisi 2005 (Revisi ed.). Salatiga: Sinode GKJ.

van Olst, E. H. (2006). Alkitab dan Liturgi. (L. S. Kie, Trans.) Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Wijaya, S. D. (1995). Hari Demi Hari Mempersiapkan Natal. Yogyakarta: Kanisius.

 


§) kaaturaken ing sasana Bengkel Penulisan Khotbah Jangkep lan Sabda Winedhar Sinode GKJ, 10 Mei 2012.

[*] Buku Tuntutan Masa Pentekosta wedalan LPPS taun punika malah sedasa dinten. Emanipun tanpa keterangan dasar teologis kenging punapa sedasa dinten nindakaken sembahyangan. Kula piyambak nate nyerat materi sarasehan MPDK Seri II tahun 2008 "Doa Sembilan Hari Menanti Sang Roh Suci." Dados mboten sedasa dinten!

[†] Kados punapa riyaya undhuh-undhuh saged mirsani  Setiyadi, "Hari Raya Pentakosta Samakah dengan Riaya Undhuh-undhuh?", 2008;  "Hari Raya Pondok Daun Sebagai Bagian Kisah Teologi Lokal GKJ Cipta Wening", 2008. Kangge njangkepi cathetan, ing dinten Riyaya Undhuh-undhuh ingkang beda kaliyan Riyaya Pentekosta, wonten pesta mirunggan kangge nelakaken pakurmatan dhumateng Kitab Toret. Mbok menawi kanthi katetepaken Wulan September dados Wulan Kitab Suci (KWI, LAI, LBI, Sinode GKJ?) nulat kaliyan prekawis punika. Kejawi punika, taksih wonten kalodhangan mirunggan kangge ndhudhah surasaning Riyaya Undhuh-undhuh kaselarasaken kaliyan tantanganing jaman. Langkung malih kathah Pasamuwan GKJ ingkang mapan ing tlatah rawan bancana ingkang njalari asring ngungsi (surasaning teologi bencana saged mirsani  (Setiyadi, Mengembangkan Teologi yang Signifikan dan Relevan dari Pengalaman Kebencanaan, 2011;  Setiyadi, Mengapa Tetap Tinggal di Kawasan Risiko Bencana? , 2011;  Setiyadi, Laporan Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas ke-7, 2011). Menggalihaken teologi bencana sayektosipun jumbuh sanget kaliyan surasaning teologi Undhuh-undhuh bilih Gusti Allah tansah ngreksa lan ngrimati para kagunganipun ing sadhengah kawontenan. Prekawis punika temtu endah sanget menawi kasuraos dening brayat-brayat Kristen ing tengahing wulan brayat.

Tumrap pahargyan punika Gusti Yesus ugi nate ngrawuhi lan prajanji badhe maringi toya wening banyu panguripan inggih Sang Roh Suci nalikaning Padaleman Suci Kasucekaken (Yohanes 7-10). Minggu Salin Wujud (transfigurasi) sacara sinamar kepengin nerangkane maknaning Riyaya Tanceping Tarub, nalika Petrus kepengin yasa tarub cacah tiga (Markus 9:5).

[‡] Sensuramorum tegesipun panaliten batos tumraping patrap tuwin swasananing batos magepokan kaliyan tindak-tanduk lan solah bawaning gesang wonten ing ngarsanipun Gusti kagalih prayogi punapa mboten.

 


Share this :

Berita "Wacana Umum" Lainnya