BAHAN MASA PASKAH 2017 -BAHASA JAWA

ATUR SAPALA

 Puji sokur konjuk Gusti ingkang sampun paring panuntun satemah Tim Mangsa Paska 2017 saged ngrampungaken buku ingkang sakmenika wonten ing astanipun Ibu/Bapak/Sadhèrèk. Jejer ingkang kapiji kanggé Mangsa Paska 2017: "Katangèkaken Sesarengan Kristus". Jejer menika ngajak kita ndadosaken greget gumregah tangi dados dayaning gesang padintenan, dadosa ing gesangipun para kasepuhan, laré, nèm-nèman, menapadéné brayat saha pasamuwan minangka para putraning Allah.

 Bahan Pakempalan Pandonga saha Bahan Kategorial ing buku menika kacawisaken tigang jinis kanggé mbiyantu pasamuwan ngraos-raosaken sangsara, séda lan wungunipun Gusti Yésus.  

 Bahan Pakempalan Pandonga kapilah kalih inggih menika Pakempalan Pandonga kanggé umum utawi sesarengan saha kanggé brayat piyambak-piyambak. Ancasing wontenipun Pakempalan Pandonga Brayat menika supados brayat-brayat Kristen nggregetaken malih pakempalan brayat ing brayatipun piyambak-piyambak. Bab menika wigatos amargi brayat menika pérangan paling alit ing masyarakat lan gréja ingkang nggadhahi tanggel jawab ingkang ageng saha wigatos ing bab pambanguning kapribadèning manungsa. Déné bahan Pakempalan Pandonga Umum sumangga kaginakaken ing wilayah/blok/kelompok/kring utawi kempalan gabungan.

 Bab mirunggan ing buku menika inggih menika bilih bahan Setu Sepi kacawisaken sekawan bahan Tuntunan Pandonga. Inggih  menika Tuntunan Pandonga pribadi ing wanci énjang, siang, sonten/dalu, ugi Tuntunan Pandonga sesarengan. Bahan menika migunakaken modhèl donga Leksio Divina. Inggih menika modhèl pandonga medhitatip ingkang nengenaken swasana ening.  Buku menika nyawisaken bahan kasebat supados warganing pasamuwan grengsengaken pakulinan ndedonga ingkang èstu, mboten namung minangka pakulinan.

 Mugi bahan-bahan ing buku menika saged kaginakaken kanthi prayogi lan saged ndhatengaken ilham kanggé lumampahing Mangsa Paska ing pasamuwanipun Ibu/Bapak/Sadhèrèk.

 Ingkang pungkasan, keparenga kawula ngaturaken agenging panuwun dhumateng kanca-kanca tunggil paladosan ingkang sampun sesarengan ndamel buku menika. Inggih menika:

1.    Pdt. Elia Dwi Prasetya (Bidang PWG Bapelsin XXVII GKJ)

2.   Pdt. Maria Puspitasari (Bidang PWG Bapelsin XXVII GKJ)

3.   Pdt. Oktavianus Heri Prasetyo Nugroho (Bidang PWG Bapelsin XXVII GKJ)

4.   Pdt. Yonatan Wijayanto (Departemen PG GKI SW Jateng)

5.   Pdt. Tunggul B. Gumelar (Departemen PG GKI SW Jateng)

6.   Pdt. Ayub Sektiyanto (Departemen PG GKI SW Jateng)

7.   Pdt. Lucas A. A. Sudarmadi (Departemen PG GKI SW Jateng)

 Kawula ugi ngaturaken panuwun dhumateng Pdt. Em. Widdwissoeli M. Saleh (pendeta emeritus LPP Sinode) saha Pdt. Seno Adi Nugroho (GKJ Gondokusuman) ingkang sampun mbiyantu mertal sapérangan bahan-bahan ing buku menika.

Sugeng nyawisaken Mangsa Paska 2017. Mugi berkahipun Gusti tansah rumentah ing gesang saha paladosan kita sadaya.

 

 

Ngayogyakarta, Januari 2017

Atur Salam,

 

Pdt. Wisnu Sapto Nugroho

Pdt. Addi Soselia Patriabara

Pdt. Murtini Hehanussa

Pdt. Em. Darsono Eko Noegroho

 

 

Untuk mengunduh klik disini

(via Google drive)
Untuk menguduh klik disini

(via MediaFire)


Untuk Mengunduh Bahan Masa Paskah 2017- Bahasa Jawa, Klik Link yang sudah di sediakanInformasi Ralat :
berikut ini kami sampaikan ralat untuk bahan masa Paska 2017 pada Persekutuan Doa Keluarga 2. Pada bahan tersebut tertulis Bacaan Alkitab diambil dari Yesaya 42:1-4, yang benar adalah Yohanes 12:20-36. Demikian ralat ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa.


Share this :

Berita "Bahan Pembinaan Rutin" Lainnya