BAHAN MASA ADVEN NATAL 2016 - BAHASA JAWA

Puji sokur konjuk Gusti Sumbering Tentrem Rahayu, ingkang sampun nyagedaken kita makarya kagem kamulyaning Asmanipun. Inggih Panjenenganipun ingkang sampun nuntun gesang kita saged lumebet ing mangsa riyadi Advèn-Natal 2016 samangké. Panjenenganipun ingkang sampun nuntun kita nindakaken sadaya tanggel jawabing gesang ingkang kedah kita tindakaken. Sadaya karampungaken kanthi prayogi, sanadyanta lampahing wekdal samangké karaosaken kados-kados mlajar kanthi rikat. Atur panuwun ugi awit buku Mangsa Advèn-Natal menika saged karampungaken kanthi saé. Mugi buku menika migunani pasamuwan nggrengsengaken greget mbangun tentrem rahayu dadosa ing manah sacara pribadi menapa déné ing gesang sesarengan. 

Bahan-bahan ing buku menika saged mawujud kados mekaten awit panyengkuyungipun para kanca tunggil paladosan. Awit saking menika, kawula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dhumateng:

  1. Pdt. Elia Dwi Prasetya (Bidang PWG Bapelsin XXVII GKJ)
  2. Pdt. Maria Puspitasari (Bidang PWG Bapelsin XXVII GKJ)
  3. Pdt. Oktavianus Heri Prasetyo Nugroho (Bidang PWG Bapelsin XXVII GKJ)
  4. Pdt. Yonatan Wijayanto (Departemen PG GKI SW Jateng)
  5. Pdt. Yussac Cahya Khristianto (Pendeta GKI Ngupasan)
  6. Sdr. Kevin Leonardo Jonatan (mahasiswa STT Jakarta)
  7. Pdt.Em. Widdwissoeli M. Saleh (ingkang mbiyantu mertal)

Mirunggan wonten ing buku menika, lumantar bahan saraséhan, kepareng kawula nepangaken métode Read Aloud. Inggih menika maos kanthi swanten bening sora. Métode kasebat dados métode maos ingkang mirunggan ingkang prelu dipun tindakaken dados padatan ing satengahing gesanging brayat. Tumrap métode anyar menika, kawula mirunggan ngaturaken panuwun dhumateng Ibu Juliani Budihardja lan Bapak Harris Marpaung (anggotaning pasamuwan GKI Serpong) ingkang sampun nyawisaken bahan kasebat.

Bahan-bahan menika mugi migunani tumrap kita ingkang gesang ing masyarakat ingkang asring ngalami roda peksa / tumindak ingkang kasar.  Dipun rumaosi menapa mboten, roda peksa utawi tumindak kasar asring wonten ing gesang kita sesarengan, dadosa ing brayat menapa déné ing pasamuwan. Mugi buku menika saged nuwuhaken greget mbangun pirukun lan katentreman ing gesang sesarengan.

 

Soli Deo Gloria.


Atur salam saking kawula,

Pdt. Wisnu Sapto Nugroho

Pdt. Addi Soselia Patriabara

Pdt. Murtini Hehanussa

Pdt. Em. Darsono Eko NoegrohoUntuk Mengunduh Bahan Masa Adven 2016- Bahasa Jawa, Klik Link yang sudah di sediakanBahan Masa Adven 2016 - Bahasa jawa

Untuk Mengunduh Klik disini (Single Link,file dalam bentuk rar)


Bahan Masa Adven 2016 - Bahasa jawa

(Part Link, file dalam bentuk WORD & PDF)

Cover

Dhaptar Isi 

Bahan Khotbah

Bahan Tata Pangibadah

Bahan Pakempalan

 


Share this :

Berita "Bahan Pembinaan Rutin" Lainnya