BAHAN BULAN KELUARGA 2016 JAWA

Saben tiyang miwiti gesangipun ing satengahing brayat. Ing ngriku tiyang wiwit sinau bab gesang lan saya ngindhakaken kapinteranipun. Piwucal-piwucaling agesang ingkang dipun wucalaken tiyang sepuh dados sangu tumrap para laré   nglampahi gesang peparingipun Gusti. Sedaya menika kelampahan lumantar sesambetan ingkang kawangun ing satengahing brayat. 

 

Lumantar jejer "Nularaken Kautamaning Gesang" ing Wulan Brayat 2016 menika LPP Sinode ngajak saben brayat ngraos-raosaken malih bab-bab ingkang dipun lampahi sesarengan ing gesanging brayat padintenan.  Brayat kaajak manggihaken malih piwucal-piwucal kautamèning gesang ingkang tuwuh lumantar pasrawungan, pangibadah, wekdal nedha sesarengan lan padatan-padatan sanèsipun ingkang dipun tindakaken ing satengahing brayat. Saking menapa ingkang dipun panggihaken menika, brayat kaajak ngraos-raosaken lan mujudaken timbalan mulangaken lan nggegesang piwucal menika ing brayat. Lumantar bahan-bahan ing buku menika, pasamuwan ingkang mujudaken pakempalaning tiyang pitados lan brayat kaatag supados mbereg saben brayat ngindhakaken kuwalitas gesangipun. Supados bahan-bahan menika saged saèstu migunani, pasamuwan lan soksintena ingkang migunakaken buku menika prelu migatosaken pitedah-pitedah ingkang kaserat ing saben bahan sarta ngolah bahan-bahan menika kajumbuhaken kaliyan kawontenaning pasamuwan sapanggénan.

 

LPP Sinode GKJ lan GKI SW Jateng ngaturaken agenging panuwun dhumateng kanca-kanca tunggil paladosan ingkang sampun sasarengan nyawisaken buku menika, mirungganipun kanca-kanca Bidang Pembinaan Warga Gereja Bapelsin XXVII GKJ lan Departemen Pembangunan Gereja GKI SW Jateng:

1. Pdt. Elia Dwi Prasetya (Bidang PWG Bapelsin XXVII GKJ)

2. Pdt. Maria Puspitasari (Bidang PWG Bapelsin XXVII GKJ)

3. Pdt. Oktavianus Heri Prasetyo Nugroho (Bidang PWG 

     Bapelsin XXVII GKJ)

4. Pdt. Yonatan Wijayanto (Departemen PG GKI SW Jateng)

Atur panuwun ugi kaaturaken dhateng Sdr. Kevin Leonardo Jonatan, mahasiswa STT Jakarta ingkang nindakaken praktik CP 2 ing LPP Sinode GKJ dan GKI SW Jateng, ugi dhumateng ibu Pdt. Em. Widdwissoelli M. Saleh ingkang mbiyantu mertal bahan-bahan menika.

 

mBoten kados padatanipun, buku Wulan Brayat menika mboten nyawisaken bahan mligi kanggé adiyuswa, laré, remaja menapadéné diwasa. Bahan ingkang kaaturaken ing ngriki karancang supados katindakaken déning sedaya anggotaning brayat. Sedaya menika nggadhahi pangajab supados saben brayat saged sesarengan ngraos-raosaken éndahing patunggilan ing satengahing brayat, mboten kapérang miturut yuswanipun.

 

Ing buku menika ugi kacawisaken tata pangabekti Bujana Suci kanggé sadaya warganing pasamuwan kalebet para laré. Tumrap pasamuwan ingkang dèrèng ngeparengaken para laré tumut Bujana Suci, kaaturan ngolah tata pangabekti menika miturut kawontenaning pasamuwan sapanggénan.

 

Mugi-mugi bahan-bahan buku Wulan Brayat 2016 menika migunani tumrap kita sedaya.

 

 

Ngayogyakarta, Medio Agustus 2016

 

 

PPP LPP Sinode GKJ dan GKI SW Jateng:

 

Pdt. Em. Darsono Eko Noegroho

Pdt. Wisnu Sapto Nugroho

Pdt. Addi S. Patriabara

Pdt. Murtini Hehanussa

Untuk mengundhuh klik disini


Share this :

Berita "Bahan Pembinaan Rutin" Lainnya