SABDA WINEDHAR NOVEMBER 2011

Ujub Pandonga ing wulan November

Gusti Allah, Rama kawula ing swarga. Sesarengan sedaya umat kagungan Paduka, ingkang dados gegelitaning Sarira Dalem Sang Kristus, inggih punika Pasamuwan Greja Kristen Jawi, kawula unjukaken pandonga, krenteging ati, tandhang grayang, kabingahan punapa dene bot repoting gesang ing dinten punika. Wontena kepareng Paduka manawi sadaya gagasan, angen-angen tuwin paraning gesang, kawula tunggilaken kaliyan pandonganing Pasamuwan Suci, Greja Kristen Jawi ing wulan punika:

Dhuh Gusti Ratuning Pasamuwan, wontena kepareng Paduka njangkepi manah patunggilan kawula ing antawisipun pasamuwan satunggal lan satunggalipun. Ngengetana manawi kawula sadaya para pitados punika namung hanggadhahi pemimpin tunggal, Sang Kristus Ratu Adil. Ing tengahing ngajengaken pungkasaning tahun liturgi, lan lumebet ing titi mangsa minggu adven, mugi pasamuwan Paduka sangsaya mempeng anggenipun marsudi ati saben ari, temahan tansah nggadhahi sikeping pitados ingkang penuh kawaspadan. Karana sih pitulungan Paduka, mugi umat kagungan Paduka mboten supe anggenipun ngumandhangaken pengakening pitadosipun pasamuwan. Srana kapitadosan ingkang kados mekaten, mugi sangsaya handayani para kagungan Paduka mundhi timbalan Paduka ingkang suci. Amin.

 klik tanda  dibawah ini untuk mengunduh


Share this :

Berita "Renungan Harian Sadhar" Lainnya