Oktober 2011

Ujub Pandonga ing Wulan Oktober 2011

Gusti Allah, Rama kawula ing swarga Sesarengan sedaya umat kagungan Paduka, ingkang dados gegelitaning Sarira Dalem Sang Kristus, inggih punika Pasamuwan Kristen Jawi, kawula unjukaken pandonga, krenteging ati, tandhang grayang, kabingahan punapa dene bot repoting gesang ing dinten punika. wontena kepareng Paduka manawi sadaya gagasan, angen-angen tuwin paraning gersang, kawula tunggilaken kaliyan pandonganing Pasamuwan Suci, Greja Kristen Jawi ing wulan punika :

Dhuh Gusti, kawula nyuwun sih kawelasan Dalem tumrap para brayat Kristen kagungan Paduka. Para tiyang sepuh, lare-lare, bapa, ibu, garwa, lan semah, Paduka paringi berkah, satemah saged minangkani timbalan Paduka nelakaken katresnan suci ing tengahing jagad ingkang cengkar punika. Lantaran peladosan Sakramen Bojana Suci ingkang katindakaken dening Pasamuwan, mugi ndayani para kagungan Paduka lumampah ing margining katresnan, tuwin mancaraken kamulyaning Injil Suci. Kangge brayat ingkang nembe ngalami ruwer-rentenging gesang, mugi Paduka maringi pepadhan, murih sangsaya premana anggenipun mecaki margining kawilujengan. Kawula nyuwun dhuh Gusti, tinebahna brayat-brayat kagungan Paduka saking ngalamating perpisahan lan sesengitan, nanging cinelakna dhateng padhamen lan karukunan murih reja lan raharjaning tumitah. Kanthi mekaten, brayat-brayat Kristen dados brayat ingkang siyaga martosaken Injil amargi pitulungan Paduka, ingkang njalari kathah tiyang ngraosaken pakaryan kawilujengan.

Amin


Share this :

Berita "Renungan Harian Sadhar" Lainnya