September 2011

Ujub Pandonga

 

Gusti Allah, Rama kawula  ing swarga Sesarengan sedaya umat kagungan Paduka,  ingkang  dados gegelitaning Sarira Dalem Sang Kristus, inggih punika Pasamuwan Greja Kristen Jawi, kawula  unjukaken pandonga,  krenteging ati, tandhang grayang,

kabingahan punapa dene bot repoting gesang ing dinten punika. Wontena kepareng Paduka  manawi sadaya gagasan, angen-angen tuwin paraning gesang, kawula  tunggilaken kaliyan pandonganing Pasamuwan Suci, Greja Kristen Jawi ing wulan punika:

Dhuh Allah, Sang Sabda, wontena kepareng Paduka mbabar pitulungan supados saben para putra  prasetyan Paduka,  inggih para patunggilaning pitados, sami temen lan tegen  njingglengi saha nggegulang Kitab Suci, ingkang dados Pangandika Paduka  ingkang suci. Ngengeti, Sabda Paduka punika dilah ingkang nyumerepaken margining kaleresan, kaadilan saha kasaenan, ngantos nglarapaken tumuju  dhateng margining gesang sejati. Tumrap  para pelados sabda kadosdene para pandhita, pinisepuh lan dhiaken, sami

Paduka paringi kalantipaning ati lan resiking budi supados saged

ngladosi kersa Paduka ingkang suci.

Kangge bebadan ingkang ngrampitaken sumebar lan wradining Kitab Suci, Paduka paringi kasembadanipun, supados saben tiyang lan saben bangsa sami necep keyektening andharan suci, paseksining pakaryan kawilujengan ingkang Paduka  paringaken. Pasamuwan kagungan Paduka tinunggila ing Hyang Roh Suci, temahan sansaya mempeng anggenipun makempal ing sakupenging Sabda  Suci.

Amin.


Share this :

Berita "Renungan Harian Sadhar" Lainnya