Agustus 2011

 

Gusti Allah, Rama kawula ing swarga

Sesarengan sedaya umat kagungan Paduka, ingkang  dados gegelitaning Sarira Dalem Sang Kristus,

inggih punika Pasamuwan Kristen Jawi, kawula unjukaken pandonga, krenteging ati, tandhang grayang, kabingahan punapa dene bot repoting gesang ing dinten punika. wontena kepareng Paduka manawi sadaya gagasan, angen-angen tuwin paraning gesang, kawula tunggilaken kaliyan pandonganing Pasamuwan Suci, Greja Kristen Jawi ing wulan punika:

 

Ing tengahing bangsa lan negari kawula Indonesia mengeti  66 taun kamardikanipun, Paduka karsaa nuwuhaken semangat tunggil sedya lan karsa minangka negari ingkang ngrengkuh maneka warni suku, agama, ras lan golongan, adhedasar Pancasila kanthi sesanti Bhineka Tunggal Ika. Paduka karsaa mutungi sedya ngalamating karisakan lan cegah-cinegahaning tetunggilan minangka peranganing bangsa Indonesia. Para pemimpining bangsa kawula pinaringana tekad ingkang kiyat kangge ngesuhi masyarakat lan bangsa Indonesia tumuju ing kaadilan lan kemakmuran wradin dhateng sadaya warga negari saking Sabang dumugi Merauke. Inggih kamoting kasugihan tanah-air Indonesia saged dipun raosaken mupangat asilipun  dening sadaya rakyat dumugi ing padesan lan pelosok negari. Paduka inggih keparenga mbikak saha mikut lakuning slimpat-slimpet, besel lan aji mumpung para prangkat negari ingkang sayekti ngrugekaken gesanging bangsa kawula punika.

Amin.

 


Share this :

Berita "Renungan Harian Sadhar" Lainnya