Juli 2011

Ujub Pandonga ing Wulan Juli 2011

 

Gusti Allah, Rama kawula ing swarga Sesarengan sedaya umat kagungan Paduka, ingkang dados gegelitaning Sarira Dalem Sang Kristus, inggih punika Pasamuwan Kristen Jawi, kawula unjukaken pandonga, krenteging ati, tandhang grayang, kabingahan punapa dene bot repoting gesang ing dinten punika. wontena kepareng Paduka manawi sadaya gagasan, angen-angen tuwin paraning gesang, kawula tunggilaken kaliyan pandonganing Pasamuwan Suci, Greja Kristen Jawi ing wulan punika :

Jumbuh kaliyan tumapaking taun ajaran anyar tumrap para putra pasatyan Paduka, inggih anak-anak kawula ingkang ngangsu kawruh ing papan-papan pamulangan, kawula nyuwun paringana para lare punika nalar budi ingkang lantip, manah ingkang temen, saha niyat ingkang kiyat murih hasil ing pangudi luhur. Para tiyang sepuhipun Paduka paringi kalancaran anggenipun sumedya nyekapi kabetahan lumantar tandhang karya, pangabdi lan panyambut damelipun. Sekolah-sekolah Kristen Paduka engeti kanthi katresnan lan kamirahan, murih lestantun anggenipun makarya ing donyaning pendidikan. Pasamuwan Paduka paringi kasagedan kangge nglestantunaken timbalan minteraken para putra-putriningbangsa, temahan Asma Paduka kaluhuraken.

Amin.


Share this :

Berita "Renungan Harian Sadhar" Lainnya